Právní předpisy

Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je velmi rozsáhlá a zahrnuje celou řadu zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, jak je vidět z následujícího ustanovení § 349 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, který je tím základním předpisem:

"Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví."

Spolu se zákoníkem práce platí řada dalších předpisů upravujících tuto oblast. Mezi nejdůležitější patří zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP, který zavádí požadavek na koordinátora BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi).

Základními předpisy pro oblast požární ochrany (PO) jsou zejména zákon č. 133/185 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví upravuje oblast ochrany zdraví při práci, v úseku BOZP pak především řeší kategorizaci prací, a rizikové práce.

Vyberte kritéria pro zobrazení:


Téma: Kategorie:  
362-2007 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění...
264-2006 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
262-2006 Zákoník práce
253-2005 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci...
251-2005 Zákon o inspekci práce
500-2004 Správní řád
458-2000 Zákon o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o...
552-1991 Zákon o státní kontrole
 
 Služby BOZP a PO  Služby BOZP a PO