Školení BOZP a PO

Projekt DEKSAFE nabízí široké možnosti školení pro Vaši společnost:

V případě Vašeho zájmu můžete nezávazně poptat naše služby v sekci Poptávka služeb.

Školení jako zákonná povinnost

Odborné školení a odborná způsobilost k výkonu práce je základní kvalifikační požadavek každého zaměstnance a je nedílnou součástí splnění zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce – BOZP a požární ochrany - PO. Školení poskytujeme formou e-learningu nebo tradiční formou prezenční. Samozřejmostí při všech školeních je flexibilní a individuální přístup.

Prezenční forma školení

zpět

Prezenční školení BOZP a PO provádí technik DEKSAFE. Zákazník si sám zvolí místo konání školení buďto v sídle vlastní firmy nebo ve školicí místnosti DEKSAFE. Ověření znalostí probíhá dle volby zákazníka buďto formou testu nebo ústně. Po úspěšném absolvování školení je možné vydat osvědčení každému účastníkovi, nebo pouze potvrzení o školení s uvedeným seznam všech účastníků a s podpisem odborně způsobilé osoby pověřené k organizaci školení.

Internetová forma školení E-learning

zpět

Vzdělávání moderně, úsporně a efektivně prostřednictvím počítače a připojení k internetu. Jednoduše řečeno posadíte se kdekoliv k počítači připojeného k internetu a můžete v čase, který vám vyhovuje, absolvovat potřebná školení. Každý absolvovaný kurz je zakončen testem. Výstupem každého absolvovaného kurzu je osvědčení, které dostává zaměstnanec po úspěšném splnění závěrečného testu. Osvědčení obsahuje náležitosti vyžadované k řádnému plnění legislativních požadavků. E-LEARNING je forma školení, která nejenže splňuje legislativní požadavky na povinná školení, ale navíc oproti klasické prezenční formě nabízí řadu předností:

 • snadná organizace školení
 • úspora času a individuální volba času studia
 • dostupnost studia pomocí PC připojeného k internetu
 • úspora finančních prostředků
 • trvalé propojení s lektorem

Školení BOZP

zpět

Podle požadavku zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit před zahájením činnosti v novém pracovním poměru předepsaná školení pro každého zaměstnance z oblasti bezpečnosti práce. Dále zaměstnavatel musí zajistit i opakovaná školení, doporučovaná četnost těchto školení je jednou za dva roky.

Typy školení BOZP:

Školení PO

zpět

Školení o požární ochraně je vyžadováno v případě, že jsou provozované činnosti začleněné do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. V případě, že činnosti jsou začleněné do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí, je základní školení PO součástí školení BOZP.

Typy školení PO:

Odborná příprava preventistů a osob zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí pouze prezenční formou z důvodů praktických částí školení.

Odborná školení

zpět

Některé činnosti a profese lze vykonávat pouze s absolvováním odborného školení. Tato školení nabízíme presenční formou nebo formou e-learning. Vybrané profese lze vykonávat pouze s platným oprávněním nebo profesním průkazem. V případě potřeby zajistíme školení vedoucí k získání oprávnění nebo průkazu.

Typy školení:

Kurzy školení na míru

zpět

Na přání zákazníka vytvoříme kurzy školení na míru; např. školení o vnitřních předpisech ve firmě, školení ke konkrétním typům technologických postupů a používání specifických strojů.

 
 

Bezpečnost práce pro vedoucí zaměstnance

 • Právní předpisy
 • Předcházení ohrožení života a zdraví při práci
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Osobní ochranné pracovní prostředky
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Práva a povinnosti zaměstnance
 • Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP
 • Pracoviště a pracovní prostředí
 • Pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
 • Výrobní a pracovní prostředky a zařízení
 • Organizace práce a pracovní postupy
 • Bezpečnostní značení
 • Kategorizace prací
 • Pracovnělékařská práce
 • Pracovní podmínky žen a těhotných žen
 • Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců
 • Zásady pro obsluhu elektrických zařízení
 • Ruční manipulace s břemeny
 • Zásady práce na PC
 • Tísňová telefonní čísla

Školení řidičů manipulačních vozíků

 • Právní předpisy
 • Definice a pojmy
 • Práva a povinnosti řidiče manipulačního vozíku
 • Zahájení provozu a kontrola manipulačního vozíku
 • Bezpečnostní zásady provozu manipulačních vozíků
 • Tvorba manipulačních jednotek
 • Manipulace s manipulačními jednotkami
 • Stohování
 • Regály
 • Nebezpečné jednání a manipulace
 • Další bezpečnostní požadavky
 • Osobní ochranné pracovní prostředky

Bezpečnost práce pro zaměstnance

 • Právní předpisy
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Osobní ochranné pracovní prostředky
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Práva a povinnosti zaměstnance
 • Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP
 • Pracoviště a pracovní prostředí
 • Pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
 • Výrobní a pracovní prostředky a zařízení
 • Organizace práce a pracovní postupy
 • Bezpečnostní značení
 • Kategorizace prací
 • Pracovnělékařská práce
 • Zásady pro obsluhu elektrických zařízení
 • Ruční manipulace s břemeny
 • Práce s ručním nářadím
 • Práce s mechanickým ručním nářadím
 • Zásady práce na PC
 • Tísňová telefonní čísla

Školení zaměstnanců pro práce ve výškách

 • Právní předpisy
 • Zásady pro práce ve výškách
 • Způsoby zajištění proti pádu
 • Dočasné stavební konstrukce
 • Shazování předmětů a materiálů
 • Přerušení práce ve výškách
 • Používání žebříků
 • Krátkodobé práce ve výškách

Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance

 • Právní předpisy
 • Základní povinnosti občanů
 • Systém požární ochrany ČR
 • Zařazení činností do kategorií dle požárního nebezpečí
 • Povinnosti organizací v požární ochraně
 • Kontrolní činnost v požární ochraně
 • Dokumentace požární ochrany
 • Školení o požární ochraně
 • Požární značky
 • Hořlavé a požárně nebezpečné látky
 • Požární bezpečnost při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
 • Věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení
 • Hasicí přístroje
 • Co dělat při požáru
 • Tísňová telefonní čísla

Školení bezpečnosti práce při svařování asfaltových pásů a nahřívání živic

 • Transport a skladování plynových lahví
 • Osobní ochranné pracovní pomůcky
 • Zásady bezpečného svařování
 • Povinnosti po ukončení svařování
 • Nahřívání živic v tavných nádobách
 • Tísňová telefonní čísla

Požární ochrana pro zaměstnance

 • Právní předpisy
 • Základní povinnosti občanů
 • Zařazení činností do kategorií dle požárního nebezpečí
 • Povinnosti organizací v požární ochraně
 • Kontrolní činnost v požární ochraně
 • Dokumentace požární ochrany
 • Školení o požární ochraně
 • Požární značky
 • Hořlavé a požárně nebezpečné látky
 • Požární bezpečnost při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
 • Věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení
 • Hasicí přístroje
 • Co dělat při požáru
 • Tísňová telefonní čísla

Školení vazačů břemen

 • Vázání břemen a manipulace s nimi
 • Požadavky na vazače
 • Signály dávané rukou
 • Druhy vázacích prostředků
 • Práce s vázacími prostředky
 • Tísňová telefonní čísla

Školení řidičů referentských vozidel

 • Právní předpisy
 • Organizace práce a pracovní postupy při provozování silniční dopravy
 • Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích
 • Povinnosti řidiče
 • Povinnosti provozovatele vozidla
 • Povinná výbava vozidla
 • Pravidla provozu na pozemních komunikacích

Školení obsluhy jeřábů (pro jeřáby, které nejsou vyhrazeným zdvihacím zařízením podle vyhlášky č. 19/1979 Sb.)

 • Požadavky na osoby obsluhující jeřáby
 • Vázání břemen a manipulace s nimi
 • Druhy vázacích prostředků
 • Práce s vázacími prostředky
 • Postupy a opatření při obsluze jeřábů
 • Nebezpečné vlivy v okolí jeřábu
 • Signály dávané rukou
 • Kontrola zdvihacích zařízení
 • Zvláštní provoz zdvihacích zařízení
 • Tísňová telefonní čísla

Zásady první pomoci

 • Cíle první pomoci
 • Zástava masivního krvácení
 • Zástava krevního oběhu
 • Poranění páteře
 • Zlomeniny
 • Šok
 • Bezvědomí
 • Resuscitace
 • Popáleniny a opařeniny
 • Otravy
 • Infarkt myokardu
 • Cizí tělesa
 • Drobná poranění
 Služby BOZP a PO Služby BOZP a PO