Požární ochrana - PO

Požární ochrana spočívá ve zjištění a zhodnocení vlivů z hlediska možnosti vzniku požáru, snižování pravděpodobnosti jeho vzniku a připravenosti k provedení účinného zásahu.

Každá provozovaná činnost musí být začleněna do kategorie podle požárního nebezpečí. O začlenění je nutné vést dokumentaci. Provedení začlenění je ihned po vstupním auditu PO prvním krokem k zajištění systému řízení PO ve vaší firmě. V případě, že jsou provozované činnosti začleněny do kategorie se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím, vyžaduje dále zákon o požární ochraně a vyhláška o požární prevenci plnění dalších povinností.

DEKSAFE tyto povinnosti zvládne za vás buď při jednorázové spolupráci nebo jako DEKSAFE Systém v cenově zvýhodněné nabídce komplexních služeb pro dlouhodobou spolupráci.

V případě Vašeho zájmu můžete nezávazně poptat naše služby v sekci Poptávka služeb.

Povinnosti v oblasti požární ochrany

 • zpracování dokumentace PO
 • provádění školení o požární ochraně, včetně odborné přípravy preventistů a osob zařazených do preventivních požárních hlídek
 • provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek, které zajišťujeme v rámci DEKSAFE Systému, poskytování komplexních služeb
 • zajištění kontrol, revizí a zkoušek hasicích přístrojů a nástěnných požárních hydrantů
 • navržení množství, umístění a druhů hasicích přístrojů v provozu
 • navržení orientačních systémů pro značení únikových cest a východů

Vstupní audit PO

Prvním krokem k vybudování funkčního systému řízení požární ochrany ve vaší firmě je provedení auditu. V rámci auditu se ověřuje plnění všech požadavků podle právních a ostatních předpisů k zajištění požární ochrany a na základě výstupů z auditu se navrhují opatření k nápravě zjištěných nedostatků. V rámci vstupního auditu jsou současně získány informace pro zpracování dokumentace PO.

Dokumentace PO

 • začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
 • posouzení požárního nebezpečí
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požáru
 • řád ohlašovny požárů
 • tematický plán školení zaměstnanců
 • tématický plán odborné přípravy preventivních požárních hlídek
 • tématický plán odborné přípravy preventistů požární ochrany
 • dokumentace o provedeném školení
 • požární kniha
 
 
 Služby BOZP a PO Služby BOZP a PO