Koordinátor BOZP na staveništi

Koordinátor BOZP a zákon

Spolu se zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP v pracovněprávních vztazích, vznikla další odborně způsobilá osoba, a to koordinátor BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi). O činnosti a povinnostech hovoří druhá a třetí část zmíněného zákona. Zadavatelům staveb, které svým rozsahem splňují podmínky pro zajištění koordinátora BOZP, vznikají další povinnosti. Proto v rámci projektu DEKSAFE nabízíme službu odborně způsobilých koordinátorů BOZP na staveništi jak pro přípravné fáze projektů stavby, tak pro samotnou realizaci stavby.

V případě Vašeho zájmu můžete nezávazně poptat naše služby v sekci Poptávka služeb.

Činnosti koordinátora BOZP

Přípravná fáze stavby

 • Koordinátor BOZP zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví
 • Koordinátor BOZP zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě
 • Koordinátor BOZP zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce
 • Koordinátor BOZP bude nápomocen při výběru zhotovitelů stavby na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP a požární ochrany – PO při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

Fáze realizace stavby

 • Koordinátor BOZP bude koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně
 • Koordinátor BOZP bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností
 • Koordinátor BOZP bude sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav
 • Koordinátor BOZP bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků
 • Koordinátor BOZP bude informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací
 • Koordinátor BOZP bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám
 • Koordinátor BOZP bude sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat

Povinnosti zadavatelů staveb

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

Přípravná fáze stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb , nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.

Fáze realizace stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů, kteří získali stavební povolení po 1. lednu 2007 a u kterých jsou přesaženy následující limity objemu staveb:

 • u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
 • u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

V následující tabulce je uveden přehled povinností souvisejících s výkonem koordinátora BOZP, které vznikají zadavatelům staveb při různých situacích na staveništi.

Popis situace Povinnosti zadavatele stavby
počet zhotovitelů provádějících stavbu na stavbě budou prováděny práce dle 591/2006 Sb. rozsah stavby přesahuje limity dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. nutno nechat zpracovat plán BOZP nutno zaslat oznámení o zahájení prací na OIP nutno určit koordinátora při realizaci stavby
1 ano - ano ne ne
- ano ano ano ne
2 a více - - ne ne ne
ano - ano ne ne
- ano ano ano ano

Pozn.: Tabulka byla zpracována na základě informací získaných od Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích.

Koordinátor BOZP a projektant

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP a zavázat projektanta ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

V praxi většinou zadavatel stavby přenechá výběr koordinátora BOZP pro přípravnou fázi projektantovi, který se zaváže dodat kompletní projektovou dokumentaci včetně Plánu BOZP.

Projektanta zavazuje vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP musí být součástí části „E“ projektové dokumentace ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby, vyžaduje-li si to stavba svým rozsahem a podmínkami.


Případy, kdy se zpracovává Plán BOZP:

 • Rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.:
  • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 osobu
  • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den
 • Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb.:
  • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m
  • práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m
  • práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb
  • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí
  • práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů
  • práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů
  • práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon
  • práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení
  • studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy
  • potápěčské práce
  • práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)

Plán BOZP obsahuje

 • základní informace o akci a účastnících výstavby
 • povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP
 • přehled základních opatření k zajištění BOZP
 • vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností
 • analýzy rizik jednotlivých činností
 • způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů
 • zásady požární ochrany při realizaci
 • dopravně provozní předpisy
 • zabezpečení staveniště
 • bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby

K výkonu funkce koordinátora BOZP se vztahuje především třetí část zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a § 7, § 8 a příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích. Zařazení Plánu BOZP do projektové dokumentace předepisuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

 

Otázky ke koordinátorovi BOZP

Často kladené dotazy a odpovědi ke koordinátorovi BOZP.

PowerPoint prezentace o koordinátorovi BOZP

Spolupráce projektanta a koordinátora BOZP. Činnosti koordinátora a kdy musí být určen.

 
 Služby BOZP a PO Služby BOZP a PO