DEKSAFE Systém

Co je to DEKSAFE Systém?

V rámci DEKSAFE Systému zajišťujeme soubor komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce - BOZP a požární ochrany - PO.

DEKSAFE Systém zabezpečí vaše plnění všech legislativních požadavků v těchto oblastech. Na základě smluvního vztahu DEKSAFE Systém převezme péči o vaši firmu v oblasti BOZP a PO a zavede plně funkční systém řízení, který obstojí před kontrolou orgánů státní správy.

V případě Vašeho zájmu můžete nezávazně poptat naše služby v sekci Poptávka služeb.

V rámci DEKSAFE Systému zajišťují technici DEKSAFE průběžné služby. Pravidelně celý systém kontrolují a uvádějí do souladu s měnícími se požadavky souvisících předpisů, poskytují poradenství a asistenci v otázkách týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP a požární ochrany - PO.

Průběžné služby

Pravidelné průběžné služby v rámci DEKSAFE Systému obsahují provádění preventivních požárních prohlídek v četnosti dle kategorie požárního nebezpečí. Při preventivní požární prohlídce kontrolujeme stav zabezpečení požární ochrany a způsob dodržování podmínek požární bezpečnosti, prověřujeme doklady o plnění povinností stanovených předpisy o PO a navrhujeme lhůty pro odstranění zjištěných požárních závad. Každý rok je rovněž povinné provádět prověrky BOZP na každém pracovišti firmy.
Průběžně samozřejmě zajišťujeme, že vaše dokumentace BOZP a PO neztrácí na své aktuálnosti a sleduje časté legislativní změny.

Poradenství a asistence

V dnešní legislativní džungli a množství nově vznikajících předpisů je složité se vyznat. V rámci DEKSAFE Systému zákazníkům nabízíme možnost konzultovat problémy s odborníkem, technikem DEKSAFE, který bude přiřazen příslušnému zákazníkovi. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP a požární ochrana – PO je průřezový obor, který sám vyžaduje znalosti mnoha dalších oborů. Právní úprava je značně rozsáhlá a nepřehledná. Proto nabízíme zákazníkům poradenství a asistenční činnosti v nejrůznějších životních situacích, např. v případech, že se stane pracovní úraz, dále v případech ohlášené kontroly státního dozoru nebo při vzniklém problému na pracovišti apod. Poradenství a asistence jsou automaticky zahrnuty v balíku komplexních služeb DEKSAFE Systému.

Výhodnost DEKSAFE Systému - komplexních služeb BOZP a PO

Typ služby / výhodnost Zaručujeme, že firma plní všechny zákonné povinnosti Dokumentace bude průběžně udržována aktuální Asistence a poradenství
Komplexní služby DEKSAFE dlouhodobá spolupráce ANO ANO ANO
Komplexní služby jednorázově ANO NE NE
Vybrané služby dlouhodobá spolupráce NE ANO ANO
Vybrané služby jednorázově NE NE NE

Určení povinností firem

Povinnosti / typ firmy Firma se zaměstnanci Firma s OSVČ, bez zaměstnanců
Audit, roční prověrky BOZP ANO NE
Identifikace a hodnocení rizik ANO ANO
Kategorizace prací ANO NE
Směrnice řízení BOZP ANO NE
Směrnice pro případ úrazu ANO ANO
Kniha úrazů ANO ANO
Směrnice pro přidělování OOPP ANO ANO
Traumatologický plán ANO ANO
Provozní, místní, dopravní řády ANO ANO
Zajištění školení ANO ANO
Preventivní lékařské prohlídky ANO NE
Začlenění činností dle kategorie požárního nebezpečí ANO ANO
V případě zvýšeného nebo vysokého požárního nebezpečí vypracování dokumentace PO ANO ANO

V případě, že zaměstnavatel poruší zákonné povinnosti, hrozí mu za přestupek nebo správní delikt pokuty.

Příklady pokut

Přestupek nebo správní delikt Pokuta
Zaměstnavatel soustavně nevyhledává rizika, nehodnotí je a neprovádí opatření k jejich minimalizaci. Až do výše 2 mil.
Zaměstnavatel nezajistí školení BOZP Až do výše 2 mil.
Zaměstnavatel nevede dokumentaci a evidenci o úrazech, nevyhotoví záznam o úrazu Až do výše 400 tis.
Zaměstnavatel neplní povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních prostředků (kontroly a revize strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí) Až do výše 1 mil.
Zaměstnavatel neumístí bezpečnostní značky nebo nezavede signály, ačkoli k tomu má povinnost Až do výše 2 mil.
Zaměstnavatel neposkytne bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje Až do výše 1 mil.
 
 
 Služby BOZP a PO  Služby BOZP a PO